Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Schoon­maakbedrijf De Jong partij is.

Artikel 2 Offerte en overeenkomst

a. Offertes zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij onjuistheid van die gegevens zijn offertes voor Schoonmaakbedrijf De Jong niet bindend.
b. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte, dan wel door de aanvang van de in de offerte omschreven werkzaamheden.
c. Wijziging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, uitgezonderd het bepaalde in art. 3-a en art. 6.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst

a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan Schoonmaakbedrijf De Jong, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen.
b. Tenzij anders overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen -niet zijnde christelijke of nationale feestdagen- van maandag tot en met vrijdag.
Artikel 4 Naleving en controle
a. Indien opdrachtgever van mening is dat de uitvoering van de overeenkomst in belangrijke mate afwijkt van hetgeen overeengekomen is, zal opdrachtgever Schoonmaakbedrijf De Jong onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de geconstateerde afwijking(en).
b. Bedoelde schriftelijke kennisgeving bevat een nauwkeurige omschrijving van aard en ernst van de afwijking(en) en een redelijke termijn waarbinnen Schoonmaakbedrijf De Jong alsnog de overeenkomst dient na te komen.

Artikel 5 Hulpmiddelen

a. Alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Schoonmaakbedrijf De Jong is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.
b. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glasbewassing buiten is het Schoonmaakbedrijf De Jong toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zal voldoende afsluitbare ruimte, uitsluitend voor gebruik door Schoonmaakbedrijf De Jong, kosteloos ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen van Schoonmaakbedrijf De Jong als een goed huisvader te beheren.
d. In overleg met Schoonmaakbedrijf De Jong zal opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Schoonmaakbedrijf De Jong voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging, sanitair, schaftruimte en dergelijke.

Artikel 6 Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de opgave van opdrachtgever.
b. Indien wijzigingen optreden die naar het oordeel van Schoonmaakbedrijf De Jong prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met opdrachtgever en met inachtneming van artikel 2 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een verhoging optreedt van de loon- en/of andere kosten van Schoonmaakbedrijf De Jong als gevolg van overheidsmaatregelen of andere externe oorzaken, dan zal een aanpassing van de prijs plaatsvinden.

Artikel 7 Betaling

a. Facturering zal maandelijks plaatsvinden en de betaaltermijn is 30 dagen na factuurdatum.
b. Bij betaling na deze termijn zal opdrachtgever wettelijke rente (art. 6:119a BW) verschuldigd zijn.
c. Schoonmaakbedrijf De Jong is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever in gebreke is.
d. Alle incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. Het is opdrachtgever niet toegestaan om een (vermeende) vordering op Schoonmaakbedrijf De Jong te verrekenen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer Schoonmaakbedrijf De Jong goederen aan opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, dan blijven deze eigendom van Schoonmaakbedrijf De Jong, totdat alle facturen van Schoonmaakbedrijf De Jong door opdrachtgever zijn voldaan. Schoonmaakbedrijf De Jong is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen terug te nemen nadat de vervaltermijn van de facturen is verstreken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

a. Schoonmaakbedrijf De Jong is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan gebouwen of inventaris, aan personen of aan eigendommen van opdrachtgever of diens personeel of van derden, wanneer die schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Schoonmaakbedrijf De Jong, haar personeel of onderaannemers bij de uitoefening van overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan nooit meer belopen dan het bedrag dat de (aansprakelijkheids-)verzekeraar van Schoonmaakbedrijf De Jong te dezer zake uitkeert.
b. De schade waarvoor Schoonmaakbedrijf De Jong aansprakelijk is, blijft beperkt tot directe materiŽle schade en letselschade. Schoonmaakbedrijf De Jong is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
c. De opdrachtgever vrijwaart Schoonmaakbedrijf De Jong voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
d. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 10 Relatiebeding

a. Het is opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van Schoonmaakbedrijf De Jong met Schoonmaakbedrijf De Jong, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Schoonmaakbedrijf De Jong en gedurende een periode van 6 maanden na beŽindiging daarvan, personeel van Schoonmaakbedrijf De Jong in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Schoonmaakbedrijf De Jong om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.
b. Indien zonder toestemming van Schoonmaakbedrijf De Jong door opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt opdrachtgever aan Schoonmaakbedrijf De Jong een boete van Ä 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 11 Duur overeenkomst/beŽindiging

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
b. BeŽindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 kalendermaanden.
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 12 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij opdrachtgever, tijdelijk -ten hoogste 3 maanden- niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen Schoonmaakbedrijf De Jong en opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
c. Indien door maatregelen van opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Versie 20140509.